Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ  – за отдаване на автомобили под наем.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Емералд рентал е платформа за отдаване на коли под наем и извършване на услуги, на български и на английски език с домейн www.emeraldrental.com.
РЕГИСТРАЦИЯ:
Поцедурата по създаване на Акаунт. Сайтът www.emeraldrantal.com не изисква предварителна регистрация за влизане и разглеждане на услугите, които предлагаме. Регистрационна форма се попълва само в случаите, когато потребителят желае да резервира предлагана от нас услуга и тя се нуждае от предварително заплащане.
ПОТРЕБИТЕЛ – физическо или юридическо лице, отговарящo на условията на Споразумението и регистрирано правилно, в резултат на което му е създаден Акаунт в Емералд рентал и Собственикът на сайта му предоставя услуги съгласно условията на настоящото Споразумение.
НАЕМОДАТЕЛ – Собственикът, който отдава автомобили под наем в Емералд рентал.
НАЕМАТЕЛ – Потребител, който наема автомобили в Емералд. РЕГИСТРАЦИЯ – процедурата по създаване на нов Акаунт.
СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯ – настоящото Споразумение с Потребителя на www.emeraldrantal.com.
АУТОМОТИВЕ РЕНТ ЕООД предлага отличен избор от нови автомобили под наем. Преди да направите своята резервация за наем на автомобил е препоръчително да се запознаете със стандартните условия за кола под наем.
 1. ПРИЕМАНЕ И ОТДАВАНЕ НА КОЛА ПОД НАЕМ ИЛИ БУС ПОД НАЕМ
1.1. Автомобилът под наем се предоставя за ползване от НАЕМАТЕЛЯ в отлично техническо състояние и пълна изправност, със задължителното оборудване, изисквано от органите на КАТ, отразено в двустранно подписан приемо – предевателен протокол, който е неразделна част от договора, като в него са посочени и условията на които става и връщането на автомобила.
1.2. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да върне отдадения автомобил под наем с всички предадени му документи в определените срок и място, в същото състояние, в което го е поручил.
1.3. При неспазване на срока на връщане на автомобила под наем от НАЕМАТЕЛЯ , той се задължава да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯТ не по-късно от определения час за връщане. В този случай НАЕМАТЕЛЯТ може да продължи да ползва автомобила под наем, в случай че същият няма резервация. За допълнителния срок за ползване НАЕМАТЕЛЯТ  дължи както следва:
А./  За закъснение при връщане на автомобила под наем до 5 часа, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща 100 % от базовата цена определена в Тарифата за почасово ползване, представляваща неразделна част от настоящия договор.
Б./  За закъснение повече от 5 часа, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща пълната наемна цена на автомобила под наем за 1 ден по цена определена в Тарифата представляваща неразделна част от настоящия договор.
1.4. Неизпълнението на задължението за връщане на наетия автомобил от НАЕМАТЕЛЯ за повече от 12 часа от датата на изтичане на уговорения срок, без да е уведомен НАЕМОДАТЕЛЯ, се счита за присвояване и НАЕМОДАТЕЛЯТ  уведомява компетентните органи на МВР и Застрахователната компания, обявява наетия автомобил за откраднат и НАЕМАТЕЛЯ за издирване, като си запазва всички права по този договор, а депозитът остава в полза на НАЕМОДАТЕЛЯ.
1.5. В случаите, когато НАЕМАТЕЛЯТ реши да върне наетия от него автомобил под наем по-рано от датата, посочена в договора, той трябва да предупреди НАЕМОДАТЕЛЯ минимум 24 часа преди връщането, както и да заплати 30 % неустойка от дневния наем за оставащите неизползвани дни по договора. Когато тази уговорка не е спазена, НАЕМОДАТЕЛЯТ си запазва правото да задържи цялата сума за неизползваните дни по договора.
 
 1. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
Всички цени в www.emeraldrental.com са в eвро и с начислино ДДС и същите са отразени в договора, който НАЕМАТЕЛЯТ подписва с НАЕМОДАТЕЛЯ.
2.1. Начините на плащане да по банков път, през виртуален пост в нашия сайт и в брой намясто в офиса, находящ се на бул. Тодор Александров 137, ет. 5.
2.1.1. По банков път.
Клиентът попълва готова електронна форма в сайта при самата поръчка, където ще му се покажат: всички данни на фирмата, банкова сметка и възможност за издовони на фактура.
2.1.2. Плащане през виртуален ПОС терминал.
Клиентът има възможност да избере плащане през виртуален ПОС терминал.
2.1. Наемната цена за автомобил под наем или бус под наем се определя на база цената за ползване за един ден, определена в Тарифа, неразделна част от договора, съобразно наемния период. Тя може да бъде заплатена след изришното съгласие с настоящите Общи условия, след което НАЕМАТЕЛЯТ ще получи наетия автомобил в резервираните от него час и дата с подписване на приемо-предавателния протокол.
2.2. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да заплати депозит в размер, посочен в сайта, както и в Тарифата, в началото при подписване на договора. След връщане на автомобила под наем депозитът се освобождава. При констатирани липси или повреди, както и в случай, че автомобилът се върне без гориво или с по-малко от уговореното в приемо – предавателния протокол количество, стойността им се удържа от депозита.
2.3. Депозитът представлява гаранция и не може да бъде използван за плащане при удължаване на срока на договора.
2.4. Отказ от резервация.
Направена резервация за автомобил под наем може да бъде отказана от страна на клиента 30 дни преди избраната от него дата за наемане. В този случай Аутомотиве рент ЕООД ще възстанови цялата заплатена сума от същата сметка, в която е получено плащането по сметката от която клиентът е извършил плащането.
Важно! Аутомотиве Рент ЕООД не събира и не обработва данни на банкови карти, когато плащането се извършва през сайта!
2.5. Срок за връщане на парите при отказ от резервация.
Срокът за връщане на пари от направено плащане при отказ от клиента за направена от него резервация за автомобил под наем, зависи от обработването на плащането от банката, но не повече от 2 до 5 работни дни.
 3. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ
3.1. НАЕМОДАТЕЛЯТ носи отговорност за щети, причинени на НАЕМАТЕЛЯ или трети лица вследствие на техническа неизправност на наетия автомобил, доказана с независима техническа експертиза, като разходите са за сметка на необлагодетелствената страна, вследствие на резултата от експертизата.
3.2. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да подмени в срок от 24 часа наетия автомобил, когато е невъзможно той да продължи изпълнението на договора по вина на НАЕМОДАТЕЛЯ, като разходите са за сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ.
3.3. За излизане на автомобил под наем в чужбина, допълнително се изисква издаване на пълномощно на водача и се съгласува с офис мениджъра на фирмата. За погазване на това условие ще се заведе иск за 10000 евро. Зеленета карта за излизане в чужбина се заплаща допълнително.
 4. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ
4.1. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен :
А./ да използва автомобила под наем по предазначение и да го стопанисва с грижата на добър стопанин;
Б./ да следи нивото на масло, вода, антифриз, спирачна течност;
В./ да оставя автомобила под наем на охраняем паркинг, при наличието на такъв;
Г./ да извършва текущ ремонт на наетия автомобил и да поддържа техническата му изправност, като поема всички консумативни разходи свързани с използването му. При повреда на наетия автомобил в периода на валидност на договора, отстраняването й се извършва от компететни лица, след съгласуване с НАЕМОДАТЕЛЯ, като разходите са за сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ, с изключение на разходите за ремонт, настъпили при нарушаване на клаузите от настоящия раздел 4, които са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.
Д./ да предприеме всички необходими мерки за предотвратяване, спасяване, ограничаване или намаляване на щетите на наетия автомобил, при настъпване на кражба, злополука, щета или повреда.
Е./ при злополука, щета или повреда да извика съответните компетентни държавни органи/КАТ, Полиция, Пожарна/, независимо по чия вина е инцидента и да се спази всички изисквания за ЗДП и Правилника за неговото приложение относно съставянето и получаването на протоколи и други документи при настъпването на злополуката, щетата или повредата.
Ж./ В случай на щети и загуби нанесени на автомобила под наем, кражби и липси на части от него, както и при пожар или счупване на стъкло злополука или ПТП, НАЕМАТЕЛЯ е длъжен да уведоми за това, НАЕМОДАТЕЛЯ в срок от 12 часа от настъпване на инцидента, но не по-късно от изтичане на срока на договора, като съобщи всички факти, обстоятелства и данни / имена да свидетели и др. подробности / във връзка с него, както и да окаже пълно съдеиствие на НАЕМОДАТЕЛЯ и застрахователната компания за изясняване на инцидента и нанесените щети.
4.2. НАЕМАТЕЛЯТ няма право:
А./ да използва автомобила под наем за теглене на друго МПС или ремаркета, както и да участва в състезания, обучения, тренировки или изпитания ; да пренася едри, насипни и други товари.
Б./ да управлява автомобила под наем в нетрезво състояние или след употреба на наркотични или други упойващи средства и медикаменти.
В./ да преотстъпва наетия автомобил на трети лица – не упълномощени от настоящия договор.
Г./ да преминава държавните граници на Република България без писмено нотариално заверено пълномощно от НАЕМОДАТЕЛЯ и всички други за това документи. За всяка държава има допълнителна такса в която включва застраховка ,,Зелена карта,, .
Д./ да нарушава действащите на територията на Република България закони, както и законите в страните за която притежава писмено нотариално заверено пълномощно от НАЕМОДАТЕЛЯ да управлява наетия автомобил.
4.3. НАЕМАТЕЛЯТ трябва да притежава редовно свидетелство за управление на МПС издадено минимум преди една календарна година и навършена двадесет годишна възраст.
4.4. Отговорността за нанесени щети при нарушаване на клаузите от т.4.1 до т.4.3 вкл., се поема от НАЕМАТЕЛЯТ, като същият дължи пълно обещетение за нанесените щети на НАЕМОДАТЕЛЯ.
4.5. НАЕМАТЕЛЯТ дава съгласие личните му данни, описани в договора, да се ползват за търсене на наказателна и гражданска отговорност.
 1. ЩЕТИ, ЗАГУБИ, КРАЖБИ И САНКЦИИ
5.1. При щети и загуби, нанесени на автомобила, кражби и липси на части от него, както и при пожар или счупване на стъкло, НАЕМАТЕЛЯТ се задължава независимо от определената вина в представения от него протокол да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ обещетение, включващо разноските по отдаване под наем на заместващия автомобил, разноските за връщане, обезщетение за пропуснати ползи, наем и морални вреди.
5.2. Щети и загуби, нанесени на автомобила, кражби и липса на части от него, както и при пожар или счупване на стъкло, за които НАЕМАТЕЛЯТ не представи протокол от КАТ,  се поемат 100 % от НАЕМАТЕЛЯ
5.3. Щети и загуби, нанесени по гумите, джантите, ходова част и чистачките на автомобила, се поемат 100 % от НАЕМАТЕЛЯ
5.4. В случай на кражба на наетия автомобил, задължително трябва да бъдат представени на НАЕМОДАТЕЛЯ от НАЕМАТЕЛЯ  контролния талон и ключа на автомобила. В противен случай НАЕМАТЕЛЯ  се задължава в срок от 3 месеца да изплати цялата застрахователна стойност на наетия автомобил.
5.5. При кражба на наетия автомобил депозита остава за сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ.
5.6. Оттоворността по отношение на щети, нанесени на трети лица, ако са причинени виновно от НАЕМАТЕЛЯ, се поема от застраховка ,,Гражданска отговорност,, до лимита й , с изключение на нарушение на клаузите 4.1, 4.2 и 4.3.
5.7. Отговорността по отношение на щети нанесени на трети лица, ако са причинени виновно от НАЕМАТЕЛЯ, се поема от НАЕМАТЕЛЯ, при нарушение на клаузите от т.4.1., 4.2., 4.3. също и ако  е уважен регресния иск на застрахователя по член.19 от ,,Наредбата за задължителното застраховане,,.
5.8. При каквото и да е Пътно Транспортно Произшествие, независимо дали НАЕМАТЕЛЯ е виновен или не, той трябва задължително да изчака органите на реда и да се снабди с протокол от КАТ за инцидента, независимо  чия е вината, определена в протокола.
5.9. При липса на протокол за пътен инцидент или доказана вина на НАЕМАТЕЛЯ, той трябва да заплати равностойността на дневния наем на автомобила, за всеки ден в който същото превозно средство е в сервиз и е на практика неизползваемо, разходите за ремонт на автомобила, както и всички косвени разходи, възникващи в следствие на същия инцидент.
5.10. При загуба, унищожаване или кражба на талона и документите или номера на автомобила НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ обещетение в размер на 150 евро.
5.11. При загуба, унищожаване или кражба на ключа или дистанционното устройство за алармената система на автомобила, следва стойността им да бъде заплатена от наемателя в троен размер.
 1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА НАЕМАТЕЛЯ ПРИ ЩЕТИ , НАНЕСЕНИ НА АВТОМОБИЛА
6.1. Таксата Ограничаване на отговорността /ТОО/ покрива щетите , нанесени на автомобила при катастрофа или паркирано състояние,заплаща се по желание от НАЕМАТЕЛЯ и ограничава отговорността му за нанесени щети на автомобила до определения размер, според избраното ниво на ограничаване на отговорност:
1 НИВО Ограничаване на отговорността до размера на депозита.
2 НИВО Пълно ограничаване на отговорността.
6.2  ТОО е посочена в Тарифата, която е неразделна част от този договор и е определена според класа на автомобила и нивото на ограничаване на отговорността. ТОО се заплаща за всеки ден от наемния период, като това се посочва на 1 стр.  От настоящия договор.
6.3. ТОО Е НЕВАЛИДНА И НАЕМАТЕЛЯТ ЗАПЛАЩА ПЪЛНИЯ РАЗМЕР НА ЩЕТИТЕ, СПОРЕД УСЛОВИЯТА В НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР, КОГАТО ТЕ СА ПРИЧИНЕНИ:
А./ при управление на наетия автомобил от НАЕМАТЕЛЯ в нетрезво състояние или под влияние на наркотични или упойващи вещества;
Б./ при управление на наетия автомобил от лице, което не е вписано в договора за наем или не  правоспособно лице;
В./  В следствие на преднамерени други действия или неправилна експлатация на автомобил;
Г./ при повреда на автомобилните гуми,  джанти и/или ходова част , освен ако не са причинени от пожар или пътнотранспортно произшествие;
Д./ при настъпило ПТП , ако НАЕМАТЕЛЯТ не представи протокол от КАТ за това ;
Е./ при кражба на автомобил;
Ж./ при кражба на част от автомобила , ако НАЕМАТЕЛЯТ не представи протокол от КАТ  или служебна бележка от районното полицейско управление за това и ако не бъдат представени контролния талон, панела на касетофона и ключа от автомобила;
З./ при неразрешено излизане на автомобила зад граница;
Е./ при неспазване на договорените наемни условия.

7. ТРАНСФЕРИ  (БИЗНЕС ТРАНСФЕРИ И VIP ТРАНСФЕРИ)

 1. Заявка за ползване на услугата „ТРАНСФЕР“ може да бъде направена по един от следните начини: онлайн посредством резервационната форма на уеб сайт www.emeraldrental.com, чрез електронно съобщение отправено на посочения за контакт имейл, както и чрез телефонно обаждане на телефоните посочени за контакт. При поръчка на услугата „ТРАНСФЕР”, Наемателят се задължава да следва инструкциите, посочени в сайта или в изпратената му оферта.
 2. Заявката за ползване на услугата „ТРАНСФЕР“ може да бъде направена най-малко 48 (четиридесет и осем) часа преди началото на услугата. Заявката се счита за потвърдена, когато потребителят заплати изцяло предварително определената цена на трансфера и получи потвърждение на заявката от Наемодателя на имейла посочен в заявката. Ако потребителят не заплати тази цена, заявката му се счита за непотвърдена и може да бъде отменена по всяко време.
 3. В случай че Наемателят не се яви на мястото, от което следва да бъде взет от шофьор на Наемодателя или Наемателят отмени заявката за ТРАНСФЕР по-малко от 24 (двадесет и четири) часа преди началото на наемния период, то платената цена на трансфера не подлежи на връщане. Извън случаите по предходното изречение, Наемтелят може да използва заплатената цена при следваща заявка за ТРАНСФЕР, като това може да стане след като от заплатената сума се приспаднат всички административни и банкови такси, както и таксите за отмяна или промяна на заявката.
Промяна на вече приета заявка е възможна, само ако е направена до 48 часа преди началото на услугата и е потвърдена от Наемодателя на посочения от Наемателя e-mail адрес. При отказ на резервация потвърдена от Наемодателя, Наемателят дължи неустоика в пълен размер на предплатената резервация.
4. Цените на услугата „ТРАНСФЕР“ (БИЗНЕС ТРАНСФЕРИ, НОЩНИ ТРАНСФЕРИ И VIP ТРАНСФЕРИ) са публикувани на уеб страницата www.emeraldrental.com  и са валидни към момента на направената от Наемателя заявка. В случай че услугата „ТРАНСФЕР“ е заявена за маршрут извън София, то Наемателят дължи и допълнителна административна такса за обратния курс на автомобила до София, която такса се определя индивидуално за всеки отделен трансфер и се съобщава на Наемателя на посочения от него e-mail адрес.
 1. Цената на услугата „ТРАНСФЕР“ се начислява на превозно средство (в зависимост от неговия вид) и включва: наем на автомобил, наем на шофьор, гориво, посрещане на Наемателя на определеното място на тръгване и застраховка на пътническите места. Цената на услугата не включва административната такса за обратния курс на автомобила при трансфери извън София.
 1. Пълната цена на услугата, както и административната такса за обратния курс на автомобила при трансфер извън София (ако такава се дължи), се заплащат авансово по банков път или чрез другите предложени в сайта методи за плащане. Ако Наемателят не е заплатил дължимите суми съгласно уговорените начини на плащане в срок най-късно до 24 часа преди датата на предоставяне на услугата, заявката ще се счита за отменена по вина на Наемателя. В този случай Наемодателят има право да получи обезщетение от Наемателя в размер равен на стойността на заявката.
 2. Шофьорът на Наемодателя посреща Наемателя на мястото и в часа, посочен в резервационната форма. Наемодателят няма да бъде отговорен за загуби, причинени от основателни и неизбежни закъснения, като Наемателят носи отговорност да резервира трансфера си, така че да бъде взет навреме от уговореното място. Наемодателят няма да бъде отговорен за загуби на Наемателя (например изпуснат полет), които се дължат на факта, че Наемателят не е предвидил достатъчно време за трансфера си до съответната дестинация.
 3. Наемателят е длъжен да предостави в заявката информация за полета/влака/автобуса, с който пристига. Наемодателят не носи отговорност и не дължи обезщетение за неизпълнена услуга ТРАНСФЕР, ако Наемателят не е предоставил въобще или не предостави навреме тази информация.
 4. Наемателят е длъжен да потвърди на Наемодателя, часа и мястото на изпълнение на услугата минимум 24 часа преди отпътуване. Наемодателят не носи отговорност и не дължи обезщетение за неизпълнение на услугата при неспазване на това условие от страна на Наемателя.
 5. В случай че Наемателят следва да бъде взет от летището и полетът на Наемателя до България бъде отменен, променен или отклонен, респ. не може да бъде спазен часът и/или мястото за вземане на Наемателя, то Наемателят се задължава да информира незабавно Наемодателя за новия час и място на пристигане. При възможност, Наемодателят ще направи всичко необходимо да организира трансфера според новия час и/или новото място на вземане на Наемателя. В тази хипотеза, Наемателят се задължава да заплати всички допълнителни разходи свързани с промяната в условията на трансфера, като техния размер се определя индивидуално в зависимост от наложилите се промени в трансфера.
11. Пушенето, употребата на наркотици и консумацията на алкохолни напитки са строго забранени в превозното средство.
12. Наемодателят има правото да не предостави услугата, ако поведението на Наемателя и/или това на придружаващите го лица не е безопасно и влияе върху сигурността на шофьора или други трети лица. Наемодателят не носи отговорност за каквито и да било допълнителни разходи, възникнали за Наемателя и придружаващите го лица в резултат на непредоставянето на услугата в този случай.
13. По основателна преценка на Наемодателя, същият има право да прекрати  услугата, без предупреждение и за сметка на Наемателя, ако поведението на Наемателя и това на придружавашите го лица в превозното средство не е в съответствие с общите условия за трансфер. Наемодателят не носи отговорност за каквито и да било допълнителни разходи, възникнали за Наемателя и придружаващите го лица в резултат на прекратяване на услугата в този случай.
14. При констатирани липси и/или повреди по интериора и екстериора на превозното средство, причинени от Наемателя по време на ползване на услугата, автомобилът се изпраща за инспекция в оторизиран сервиз. Наемодателят уведомява наемателя (на имейла посочен в заявката) за стойността на щетите и издава фактура за сумата на ремонта на превозното средство. Наемателят се задължава да заплати стойността на фактурата в едноседмичен срок от получаването й.
15. Наемателят е длъжен:
15.1 Да се отнася грижливо към превозното средство, в което пътува.
15.2 Да информира предварително Наемодателя ако има намерение да пътува с извънреден багаж, който не е подходящ за размера на резервираното превозно средство. Наемодателят си запазва правото да откаже или отмени дадена заявка, ако броят на пътниците и/или техния багаж не може да се побере при нормални условия в резервирания модел превозно средство. В този случай, Наемателят няма право да претендира за обезщетение, ако не е изискал предварително писмено потвърждение от Наемодателя, че резервираното превозно средство е подходящо за броя на пътниците и техния багаж.
15.3. Наемателят се задължава предварително да информира Наемодателя, ако е придружен от деца, с цел осигуряване на тяхното безопасно транспортиране, респ. осигуряване на детско столче съобразено с възрастта и теглото на детето. Ако в своята заявка Наемателят не е информирал предварително Наемодателя, че ще пътува с деца, то Наемодателят няма да носи отговорност за деца пътуващи в превозното средство без необходимите детски столчета.
16. Наемодателят има право да прехвърля или преостъпва част или всички от неговите права и задължения, произтичащи от тези условия, по всяко време.
17. Наемодателят не носи отговорност и не дължи обезщетение на Наемателя при неизпълнение на услугата поради настъпването на обстоятелства, които са извън неговия контрол (форсмажорни обстоятелства). Понятието „форсмажорни обстоятелства“ са, например: война, заплаха от война, терористична дейност и нейните последствия или заплахата за такава дейност, размирици, действието на което и да е правителство или други национални или местни органи на реда, индустриална авария, стачка, природно бедствие, пожар, неблагоприятни метеорологични условия, пътно-транспортни произшествия и т.н.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
8.1. Всички изменения и допълнения на договора, както и всички документи, отразяващи изпълнението му са валидни , ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощени представители на страните.
8.2. Всички спорове по сключване, изменение, изпълнение или прекратяване на договора се решават чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – от компетентния съд.
8.3. За всички неуредени и произтичащи от договора случаи се прилагат разпоредбите на чл. 228 – 239 от ЗЗД , ЗДП  и останалите нормативни актове от действащото законодателство, уреждащи взаимоотношенията между страните.
Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.Неразделна част от него са Приемно – Предавателният протокол и Тарифа.
Тези общи условия са неразделна част от договора за наемане на автомобил и са в сила от 01.12.2017 г.
Всяка последваща промяна в тези Общи условия ще бъде отразявана своевременно на страницата на Емералд рентал.